Till innehåll på sidan Åtså
Björnlandet suoddjimpárkka

Gaskesadteme

Daesnie datne gaavnh gaskesadtemebïevnesh mah maehtieh datnem viehkiehtidh åvteli datne guessine Björnlanden nasjonaaleparhkese båatah.

Gaskesadth mijjiem jis dov naan gyhtjelassh:

Tomas Staafjord
Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten

E-påaste:  Tomas.Staafjord@lansstyrelsen.se
Telefovne: 010-225 44 55